Obchodné podmienky

Kto sme?

Voláme sa Outdoor Trip SE a sme európska akciová spoločnosť so sídlom na adrese Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00, Brno, Česká republika, IČO 06784615, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, spisová značka H 629.

Sme jediným vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok združujúcich služby rôznych poskytovateľov www.outdoortrip.com & www.outdoortrip.cz (ďalej len „Internetové stránky“).

Čo robíme?

Prostredníctvom našich Internetových stránok vás - cestovateľov túžiacich či už po kľude alebo dobrodružstve v prírode alebo v meste (ďalej len „Zákazník“) spojujeme s poskytovateľmi (ďalej len „Poskytovatelia“), ktorí takéto pokľudné či dobrodružné cesty a zážitky po celom svete ponúkajú (ďalej len „Aktivity“); pretože zážitky nie sú len o adrenalíne, ale i o relaxácii, Aktivita môže predstavovať taktiež samotné ubytovanie. Naše Internetové stránky ponúkajú zákaznícky prístup ako Poskytovateľom, ktorí ich môžu využiť k prezentácií svojich Aktivít na Internetových stránkach, tak i Zákazníkom, teda napríklad vám, ktorí ich môžu využiť k vyhľadávaniu a rezervácii takýchto Aktivít (pokiaľ sú dostupné).

Na Internetových stránkach sprostredkovávame uzavretie zmluvy o poskytnutí Aktivity medzi vami a Poskytovateľom (ďalej len „Zmluva o poskytnutí aktivity“), a to vrátane spracovania vašej žiadosti o rezerváciu Aktivity a jej potvrdenia zo strany Poskytovateľa, a ďalej menom Poskytovateľov spravujeme a prijímame platby, ktoré im uhradíte.

Poskytujeme služby ako Zákazníkom, tak Poskytovateľom, ale nie sme zmluvnou stranou Zmluvy o poskytnutí aktivity. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté v súvislosti s akoukoľvek Aktivitou (jej propagáciou, predajom či poskytnutím). Naša spoločnosť nie je zástupcom Poskytovateľov a je oprávnená jednať ich menom len za určitých okolností výslovne uvedených v týchto obchodných podmienkach (ďalej len „Obchodné podmienky“).

Ako to funguje?

Registráciou k užívaniu našich Internetových stránok a vytvorením zákazníckeho úžívateľského účtu (ďalej len „Registrácia“) s nami uzatvárate zmluvu o užívaní našich Internetových stránok, na základe ktorej vám na Internetových stránkach poskytujeme osobný priestor a možnosť rezervácie Aktivít v konkrétnych termínoch a časoch a za cenu pri nich uvedenú (ďalej len „Žiadosť o rezerváciu“).

Na základe Registrácie vám budú poskytnuté užívateľské prihlasovacie údaje a zriadime vám užívateľský účet. Je potreba, aby ste priebežne kontroloval/a správnosť svojich kontaktných údajov a ďalších informácií a prípadne ich aktualizoval/a.

Pokiaľ Registráciu ukončíte, zaväzujete sa dodržiavať tieto Obchodné podmienky, a to na neobmedzenú dobu. Svoj užívateľský účet môžete vymazať, čím dôjde k zrušeniu Registrácie a ukončeniu našej zmluvy o užívaní Internetových stránok. Tieto Obchodné podmienky sa však i naďalej budú vzťahovať na už zaslané Žiadosti o rezerváciu a ďalšie potvrdené Aktivity (napr. budete musieť uhradiť akúkoľvek aktivitu, pokiaľ už jej Poskytovateľ vašu príslušnú Žiadosť o rezerváciu potvrdil, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ste po prevedení Žiadosti o rezerváciu svoj účet zmazal/a).

Žiadosť o rezerváciu je možné poslať i bez Registrácie. V takom prípade sa pri odoslaní Žiadosti o rezerváciu zaväzujete dodržiavať tieto Obchodné podmienky vo vzťahu k zvolenej Aktivite.

Súhlasíte s tým, že odoslaním Žiadosti o rezerváciu činíte Poskytovateľovi neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí aktivity týkajúcej sa zvolenej Aktivity, ktorá má byť plnená k dátumu (dátumom) a času (časom), ktoré ste zvolili, a to za cenu uvedenú na Internetových stránkach.

Žiadosť o rezerváciu vám po odoslaní buď do 36 hodín na základe potvrdenia Poskytovateľa potvrdíme alebo vám ponúkneme možnosť sa Aktivity zúčastniť v inom termíne, pokiaľ vo vašom zvolenom dátume (dátumoch) a čase (časoch) nebude Aktivita dostupná, pričom tieto náhradné termíny budú čo najbližšie k tomu, ktorý ste si pôvodne vyžiadal/a. Pokiaľ vám ponúkneme náhradný termín, môžete si do 24 hodín jeden z týchto náhradných termínov vybrať (v takom prípade bude Váš výber príslušného dátumu (dátumov) a času (časov) príslušnej Aktivity považovaný za Žiadosť o rezerváciu) alebo nám zdeliť, že vám žiadny z náhradných termínov nevyhovuje.

Súhlasíte s tým, že Zmluva o poskytnutí aktivity medzi vami a Poskytovateľom sa považuje za uzavretú, akonáhle vašu Žiadosť o rezerváciu potvrdíme prostredníctvom Internetových stránok a e-mailom (ďalej len „Potvrdenie“).

Koľko Aktivity stoja a ako ich uhradiť?

Ceny jednotlivých Aktivít (ďalej len „Cena“) sú na Internetových stránkach vždy jasne zobrazené v rámci prezentácie danej Aktivity. Všetky Ceny sú kótované a platené v eurách a tieto Ceny vyjadrené v eurách sú konečné a zahrňujú všetky dane a poplatky; nad to môže byť na Internetových stránkach zobrazený informatívny prepočet Ceny v miestnej mene (inej než euro). Takéto ne-eurové ceny sú vypočítané na základe výmenného kurzu ECB (aktuálny kurz alebo kurz k poslednému dňu); kvôli výmennému kurzu používaného vašou bankou (ktorý sa môže líšiť od kurzu ECB) sa preto môže vami uhradená ne-eurová cena líšiť od informatívnej ne-eurovej ceny zobrazenej na Internetových stránkach. Nezodpovedáme za to, aký výmenný kurz používa vaša banka, ani za z toho vyplývajúci rozdiel medzi Cenou zobrazenou na Internetových stránkach a čiastkou odčítanou z vášho účtu.

Výhradnú zodpovednosť za všetky náklady a výdaje súvisiace s Aktivitou nesiete vy, s výnmikou nákladov na samotnú Aktivitu (sú zahrnuté v Cene). Mimo iné si vlastným menom a na vlastné náklady a nebezpečie zaisťujete dopravu do miesta Aktivity a z miesta Aktivity. Pokiaľ vami vybraná Aktivita nepredstavuje samotné ubytovanie, je na Vás, aby ste si tiež zaistili na vlastné náklady a nebezpečie prípadné ubytovanie (pokud by ste se rozhodol/a pobývať na tomto alebo inom mieste dlhšiu dobu).

Platby je možné previesť len online prostredníctvom Internetových stránok (pre tieto účely využívame internetové platobné brány poskytované renomovanými bankami alebo inými inštitúciami, napríklad PayPal). Zaslaním Žiadosti o rezerváciu súhlasíte s tým, že sme oprávení dočasne zablokovať čiastku vo výške Ceny za Aktivitu na vašej kreditnej alebo debetnej karte. Cena za Aktivitu bude následne z vašej kreditnej či debetnej karty po Potvrdení s konečnou platnosťou odčítaná; v prípade zamietnutia Žiadosti o rezerváciu alebo pokiaľ nebude možné sa dohodnúť na náhradnom termíne požadovanej Aktivity, bude Cena za Aktivitu čo najskôr uvoľnená, a to najneskôr do 48 hodín (alebo do inej doby, ktorú určí vydávateľ kreditnej alebo debetnej karty).

Za prevedenie Žiadosti o rezerváciu nám neplatíte žiadnu províziu ani odmenu. Naša provízia je zahrnutá v Cene za Aktivitu a je hradená Poskytovateľom na základe samostatnej zmluvy medzi nami a Poskytovateľom.

O zablokovaní čiastky vo výške Ceny na vašej kreditnej či debetnej karte vám zašleme potvrdenie a ďalšie potvrdenie obdržíte i po konečnom odčítaní tejto čiastky. Nenesieme však žiadnu zodpovednosť ani povinnosť poskytnúť vám na úhradu Aktivity daňový doklad - to je výhradnou zodpovednosťou Poskytovateľa. Pokiaľ si želáte od Poskytovateľa obdržať faktúru/daňový doklad, môžete sa na nás prostredníctvom Internetových stránok obrátiť a my Poskytovateľa požiadame, aby vám ju vydal (nezaručujeme však, že tak Poskytovateľ skutočne učiní, ani prípadnú správnosť akéhokoľvek obdobného dokumentu).

Môžem Aktivitu darovať?

Aktivitu môžete zakúpiť i ako darček pre inú osobu. V takom prípade nám musíte poskytnúť osobné údaje tejto osoby a jej e-mailovú adresu, aby sme mohli overiť, či daná osoba Aktivitu ako dar prijíma, a poskytnúť jej potrebné informácie o Aktivite a spracovaní jej osobných údajov. Aktivitu je možné zakúpiť ako dar len pre osoby staršie ako 18 rokov. Pokiaľ je dar zamýšľaný pre osobu mladšiu ako 18 rokov, musí ju doprevádzať jej zákonný zástupca.

Čo by som mal/a vedieť, akonáhle si úspešne Aktivitu rezervujem?

Je na vás, aby ste sa na svoje náklady dostavil/a na miesto Aktivity v dohodnutý deň a čas, ako je uvedené v Zmluve o poskytnutí aktivity (a zhrnuté v Potvrdení, ktoré vám bolo zaslané prostredníctvom Internetových stránok a e-mailom).

Zmluva o poskytnutí aktivity sa riadi podmienkami užívania služieb Poskytovateľa, ktoré, pokiaľ sú k dispozícii, sú zverejnené priamo na Internetových stránkach alebo sú dostupné prostredníctvom odkazu uvedeného v prezentácii Aktivity. Pokiaľ Poskytovateľ žiadne obchodné podmienky nevydal, riadi sa Zmluva o poskytnutí aktivity platnými právnymi predpismi. Je vašou zodpovednosťou sa podrobne zoznámiť s platnými podmienkami, ktorými sa Zmluva o poskytnutí aktivity riadi, a naša spoločnosť nie je povinná vám v tomto ohľade poskytnúť súčinnosť, než vás spojiť priamo s Poskytovateľom Aktivity.

Bez toho, aby bolo dotknuté niečo z hore uvedeného, Poskytovateľ vo váš prospech súhlasí s tým, že sa niektoré práva a povinnosti v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí aktivity budú riadiť nasledujúcimi pravidlami:

Podmienky zrušenia rezervácie

Aktivita sa považuje za službu poskytovanú v zvolený deň (dni), ktorá závisí na ročnom období a počasí a ktorá je s ohľadom na tieto faktory jedinečná; akonáhle je Aktivita potvrdená, nie je možné ju jednostranne zrušiť inak než postupom podľa podmienok zrušenia rezervácie uvedených pri Aktivite na Internetových stránkach a zjednaných v Zmluve o poskytnutí aktivity.

Pri každej Aktivite je uvedený jeden z troch spôsobov zrušenia rezervácie: benevolentný, bežný a prísny. Podľa spôsobu zrušenia rezervácie môžete mať nárok na úplné alebo čiastočné vrátenie uhradenej Ceny v závislosti na tom, ako dlho dopredu pred zjednaným prvým dňom Aktivity (ďalej len „Začiatok aktivity“) rezerváciu rušíte.

Benevolentní
 • Zrušení rezervace více než 4 dny před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 96 do 48 hodin před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 48 hodin před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Běžné
 • Zrušení rezervace více než 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 10 do 4 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 4 dny před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Striktní
 • Zrušení rezervace více než 30 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za rezervaci.
 • Zrušení rezervace v době od 30 do 10 dnů před začátkem rezervace. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za rezervaci.
 • Zrušení rezervace méně než 10 dnů před začátkem rezervace. Cena za rezervaci se nevrací.
Bez vrácení peněz
  Tuto rezervaci nelze refundovat.

Kedy môže potvrdenú Aktivitu Poskytovateľ zrušiť?

Pokiaľ nastanú okolnosti mimo kontrolu Poskytovateľa, ktoré mu znemožňujú Aktivitu poskytnúť (alebo ju poskytnúť bezpečným spôsobom, napr. počasie, novoprijaté predpisy a pod.), je Poskytovateľ oprávnený potvrdenú Aktivitu prostredníctvom Internetových stránok zrušiť. Pokiaľ to bude možné, ponúkneme vám náhradný termín (termíny) Aktivity. Pokiaľ však budete trvať na zrušení Aktivity, bude vám vždy vrátená celá čiastka Ceny.

Čo robiť v prípade, že sa nebudete môcť dostaviť alebo budete potrebovať rezerváciu zmeniť

Pokiaľ nie je v podmienkach užívania služby Poskytovateľa stanovené inak, pokiaľ sa nedostavíte v stanovenom čase na miesto Aktivity, bude Aktivita považovaná za zrušenú z vašej strany a Poskytovateľ si ponechá Cenu za Aktivitu.

Prostredníctvom Internetových stránok je možné Poskytovateľa kontaktovať a požiadať ho o zmenu v súvislosti s objednanou Aktivitou, predovšetkým však o zmenu termínu či počtu účastníkov. Poskytovateľ nie je povinný takej žiadosti vyhovieť, ale zaviazal sa vynaložiť všetko úsilie tak učiniť, pokiaľ to bude možné.

Pokiaľ sa s Poskytovateľom dohodnete na zmene týkajúcej sa Aktivity a Poskytovateľ vás požiada o zaplatenie dodatočnej čiastky zvyšujúcej Cenu a pokiaľ s tým budete súhlasiť, máte povinnosť uhradiť novú Cenu v plnej výške, pričom pôvodne zaplatenú čiastku vám uvolníme/vrátime. S uskutočnením takej platby a uvolnením čiastky nám udeľujete svoj súhlas.

Ako bude prebiehať vybavovanie vašich sťažností?

Akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Aktivity je potreba uplatniť priamo u Poskytovateľa Aktivity. Voči nám v tomto ohľade nemáte žiadne práva. Pokiaľ po poskytnutí Aktivity zašlete akúkoľvek sťažnosť prostredníctvom Internetových stránok, nie je našou povinnosťou na ňu akokoľvek reagovať, avšak vyhradzujeme si právo záležitosť prešetriť a v prípade, že žiadosť budeme považovať za oprávnenú, vás odškodniť vrátením celej uhradenej čiastky alebo jej časti. Na vrátenie uhradenej čiastky alebo jej časti nemáte žiaden nárok, pokiaľ sa k tomu vyslovene nazaviažeme.

Aké sú pravidlá v prípade, že Aktivita vyžaduje špeciálne zručnosti?

V prípade niektorých Aktivít môže byť nutné, aby ste vy i ostatní, ktorí sa ich budú účastniť, mali nielen dobrodružného ducha, ale splňovali i určité ďalšie požiadavky (ďalej len „Ďalšie požiadavky“). Napríklad môže byť nutné, aby ste dosiahol/a určitého veku, mal/a určité znalosti či súbor zručností, bol/a v určitej fyzickej kondícii alebo dokonca bol/a držiteľom (držiteľkou) oficiálnych povolení alebo certifikátov (napríklad pokiaľ Aktivita zahrňuje potápanie, môže byť potreba, aby ste mal/a potápačské osvedčenie, alebo pokiaľ zahrňuje cestu do vysokých hôr, môže byť nutné, aby ste bol/a v odpovedajúcej fyzickej kondícii).

Dávame si záležať na tom, aby popis každej Aktivity na Internetových stránkach zahrňoval údaje o akýchkoľvek prípadných Ďalších požiadavkách.

Je vašou výhradnou zodpovednosťou posúdiť a overiť si, či vy i akákoľvek iná osoba, pre ktorú príslušnú Aktivitu rezervujete, úplne splňujete všetky Ďalšie požiadavky na takúto Aktivitu.

Pokiaľ sa vy alebo osoba, pre ktorú ste Aktivitu rezervoval/a, nemôže tejto Aktivity zúčastniť, pretože nesplňuje príslušné Ďalšie požiadavky na túto Aktivitu, nemáte nárok na vrátenie Ceny za Aktivitu (a Aktivita bude považovaná za riadne poskytnutú Poskytovateľom).

Neplnoletí (osoby mladšie ako 18 rokov)

Žiadosť o rezerváciu môže podať len osoba staršia ako 18 rokov; osoby mladšie ako 18 rokov (mladiství) môžu Žiadosť o rezerváciu zaslať len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, ktorý nesie plnú zodpovednosť za to, že mladistvý spĺňa všetky podmienky účasti na príslušnej Aktivite, a to vrátane prípadných Ďalších požiadavkov.

Akým právom sa naša zmluva riadi?

Tieto Obchodné podmienky a náš vzťah vzniknutý v súvislosti s vašim užívaním Internetových stránok sa v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi riadi výhradne českým právom.

Ako budú riešené spory?

Pokiaľ dôjde k sporu, prednostne sa ho budeme snažiť riešiť zmierlivou cestou. Pokiaľ to však nebude možné, zjednáva sa v rozsahu prípustvom podľa platných právnych predpisov, že všetky spory vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok a našeho vzťahu vzniknutého v súvislosti s vašim užívaním Internetových stránok budú s konečnou platnosťou rozhodnuté českými súdmi.

Akékoľvek spory vzniknuté medzi vami a našou spoločnosťou je možné vyriešiť taktiež mimosúdne prostredníctvom alternatívnych riešení sporov alebo riešení sporov online (ADR/ODR). Príslušným úradom pre alternatívne řiešenie sporov v Českej republike je Česká obchodná inšpekcia, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom www.coi.cz. Viac informácií o alternatívych riešeniach sporov nájdete na https://www.coi.cz/en/information-about-adr/; informácie o riešení sporov online sú dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Aké máme zásady ochrany osobných údajov?

Vzhľadom k tomu, že spracovávame vaše osobné údaje a predávame ich Poskytovateľovi, musíme sa riadiť všeobecným nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov (GDPR). Informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie

Komunikácia medzi nami bude prebiehať prostredníctvom Internetových stránok.

Tieto Obchodné podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to s okamžitou platnosťou, ako bude prípadne primerane vyžadované za účelom ďalšieho poskytovania služieb Zákazníkom i Poskytovateľom. Zodpovednosť za to, že sa s týmito zmenami zoznámite, nesiete vy. O akejkoľvek zamýšľanej zmene vás však budeme vopred informovať a v prípade, že s ňou nebudete súhlasiť, máte právo zrušiť svoj účet a Registráciu a ukončiť našu zmluvu o užívaní Internetových stránok. Na už zaslaných Žiadostiach o rezervácie a potvrdené Aktivity sa však budú vzťahovať Obchodné podmienky platné pred príslušnou zmenou.

Dôležité upozornenie: je dobré uzavrieť vhodné poistenie

Naša spoločnosť ani Poskytovateť Aktivity nie sú povinní zaistiť, aby ste vy a ostatné osoby, ktoré sa účastnia Aktivity, mali uzavreté vhodné poistenie proti rizikám spojených s Aktivitou. Akékoľvek poistenie týkajúce sa rizík, ktoré môžu byť s účasťou na Aktivite spojené, si musíte v požadovanom rozsahu zaistiť sám (sama) a na vlastné náklady.

Žiadna z našich služieb, Aktivita ani poskytovanie Aktivity nepredstavuje "súbornú zložku" v zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z dňa 25. novembra 2015 o súborných cestovných službách a spojených cestovných službách (smernice o cestovných službách). Na poskytovaní Aktivít sa preto nevzťahuje rovnaká úprava ako na poskytovanie súborných cestovných služieb, a nemusíte tak používať rovnakú úroveň ochrany, ako keby ste zakúpili súbornú cestovnú službu (napr. je možné, že nedostanete rovnaké množstvo informácií týkajúcich sa Aktivity, ako keby ste si zakúpili súbornú cestovnú službu, a Poskytovateľ Aktivity nemusí mať nutne uzatvorené povinné poistenie pre prípad insolvencie, ako to vyžaduje smernica o cestovných službách v prípade súborných cestovných služieb).

Vzhľadom na to, že pri každej návšteve Internetových stránok môžete zaslať Žiadosť o rezerváciu viac než jednej Aktivity len v rozsahu, v akom všetky zarezervované Aktivity nepresahujú dĺžku 24 hodín, taktiež nesprostredkovávame „spojené cestovné služby“ v zmysle smernice o cestovných službách. Preto nemusíme mať uzatvorené povinné poistenie pre prípad insolvencie (ktoré by mohlo byť využité v prípade našej neschopnosti uhradiť Poskytovateľovi Cenu za Aktivitu, ktorú sme jeho menom obdržali alebo vám vrátiť Cenu za Aktivitu uhradenú prostredníctvom Internetových stránok v prípade, že by ste na to mal/a právo).

Čo musíte vedieť o používaní Internetových stránok?

Užívanie Internetových stránok se vždy považuje za formu konkludentného súhlasu s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok.

K Internetovým stránkam máte prístup a používate ich na vlastné nebezpečie, náklady a zodpovednosť. Beriete na vedomie, že Internetové stránky môžu byť nedostupné v dôsledku výpadku pripojenia k internetu alebo nevyhnutnej údržby; z toho vám voči nám nevznikajú žiadne nároky. Používaním Internetových stránok a využívaním našich služieb týmto udeľujete spoločnosti OutdoorTrip právo vám bez predchádzajúceho oznámenia zamedziť v prístupe k Internetovým stránkam a právo bez predchádzajúceho oznámenia pozastaviť, zmeniť alebo deaktivovať váš profil alebo účet, pokiaľ k tomu bude mať oprávnený dôvod.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti a za užívanie svojich užívateľských prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo) a za ich používanie. Všetky prihlásenia na Internetové stránky pomocou vašich užívateľských prihlasovacích údajov a hesla budú považované za prihlásenie vašou osobou, vrátane všetkých úkonov a zmien, ktoré po takom prihlásení budú na vašom účte prevedené.

Internetové stránky a ich obsah sú chránené právom duševného vlastníctva. Naša spoločnosť je oprávnená kedykoľvek Internetové stránky rozširovať a upravovať a taktiež ich prevádzku ukončiť, bez toho aby jej vznikla povinnosť nahradiť akúkoľvek škodu.

Internetové stránky obsahujú materiál, ktorý je v našom vlastníctve alebo ho používame na základe licencie. Tento materiál zahrňuje najmä dizajn, rozloženie, vzhľad a grafiku. Kopírovanie je možné len s našim súhlasom. Pokiaľ na Internetových stránkach používame ochrannú známku, ktorá nie je v našom vlastníctve a ani ju nepoužívame na základe licencie, je to na Internetových stránkach vždy uvedené.

Internetové stránky môžu rovnako obsahovať odkazy na iné internetové stránky. Tieto odkazy poskytujeme, aby sme vám ponúkli pohodlný prístup k ďalším informáciam. Uvedenie týchto informácii nesmie byť vyložené tak, že naša spoločnosť príslušné internetové stránky schvaľuje. Za obsah na odkazovaných internetových stránkach nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Platné od 10.10.2018